05.04

Особлива інформація емітента - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 04.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Й.Й. Шпонтак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   05.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88000 Ужгород О. Блистіва,20
4. Код за ЄДРПОУ 05495458
5. Міжміський код та телефон, факс 0312660845 0312660845
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.04.2017 16000 23652 67.64756
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату; прийняття рішення: 16000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 16000тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 67,64756%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2 04.04.2017 15000 23652 63.41958
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 15000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 63,41958%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
3 04.04.2017 10000 23652 42.27972
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); ; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 42,27972%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
4 04.04.2017 63000 23652 266.36225
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 63000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 63000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 266,36225%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0.
5 04.04.2017 62000 23652 262.13428
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 62000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 62000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 262,13428%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
6 04.04.2017 40000 23652 169.11889
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн; Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 169,11889%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
7 04.04.2017 200000 23652 845.59445
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн; ; Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 845,59445%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
8 04.04.2017 100000 23652 422.79723
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 04.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн;; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23652 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,79723%; Загальна кількість голосуючих акцій: 203017 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 202917 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 202917; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.