05.04

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Й.Й. Шпонтак
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   05.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88000 Ужгород О. Блистіва,20
4. Код за ЄДРПОУ 05495458
5. Міжміський код та телефон, факс 0312660845 0312660845
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Козіс Олександр Миколайович   0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Голова Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
04.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бей Наталія Олександрівна   0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
04.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сенюта Ігор Васильович   0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
04.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Корольчук Юрій Степанович   0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
04.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Прилуцька Валентина Іванівна   0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
04.04.2017 обрано Член Наглядової ради Козіс Олександр Миколайович   0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
04.04.2017 обрано Член Наглядової ради Бей Наталія Олександрівна   0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
04.04.2017 обрано Член Наглядової ради Сенюта Ігор Васильович   0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».