06.04

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Шпонтак Й.Й.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   06.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88000 Ужгород О. Блистіва
4. Код за ЄДРПОУ 05495458
5. Міжміський код та телефон, факс 0312660845 0312660845
6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Козіс Олександр Миколайович   0
Зміст інформації:
Посадову особу Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 05.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол №05/04/2017-1 вiд 05.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».