27.10

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 05495458

3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород Олександра Блистіва,20

4. Міжміський код, телефон та факс: ( 0312)-660845 ( 0312)-660845

5. Електронна поштова адреса: avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 жовтня 2017 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/10/2017-1 вiд 25 жовтня 2017 року, на підставі поданої заяви, 25 жовтня 2017 року.

Посадова особа Андрик Жанна Степанiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Дирекцiї – головного бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 мiсяцiв 29 днiв.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 жовтня 2017 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/10/2017-1 вiд 25 жовтня 2017 року, на підставі поданої заяви, з 26 жовтня 2017 року.

Посадова особа Шанта Тетяна Іванівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначена на посаду члена Дирекцiї – головного бухгалтера.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер філіалу, головний бухгалтер.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сиволожський Д.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

26.10.2017

(дата)