27.01

Особлива інформація емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 26.01.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000, м. Ужгород , О. Блистiва,20

4. Міжміський код, телефон та факс

0312660845 0312660845

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://zakarpattya- avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №26/01/2017-1 вiд 26 сiчня 2017 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
Увiльнено:
вiд виконання обов'язкiв члена Дирекцiї – головного бухгалтера Тiльняк Вiкторiю Степанiвну (паспорт серiя ВР, № 280150, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 21 березня 2007 року) 26 сiчня 2017 р. Строк виконання обов'язкiв склав 5 мiсяцiв 26 днiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №26/01/2017-1 вiд 26 сiчня 2017 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
Призначено:
Члена Дирекцiї – головного бухгалтера Андрик Жанну Степанiвну (паспорт серiя ВО, № 309058, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 24 червня 1997 року) з 30 сiчня 2017 р. за основним мiсцем роботи з посадовим окладом вiдповiдно до штатного розспису з випробувальним термiном 3 (три) мiсяцi, на пiдставi поданої нею заяви, за контрактом, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Шпонтак Й.Й.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.01.2017

(дата)