15.05

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради 04.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000, м. Ужгород , Краснодонцiв,20

4. Міжміський код, телефон та факс

0312660845 0312660845

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Посадову особу – Голову Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серiї СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 04.05.2016 року на пiдставi рішення засiдання Наглядової Ради Товариства (Протокол №04/05/2016-1 вiд 04.05.2016 року). Обрання вiдбулось у зв’язку iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правлiння.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Шпонтак Й.Й.

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

05.05.2016

(дата)