18.07

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу 17.07.2012 року

Загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», які відбулися 17.07.2012 року (Протокол б/н від 17.07.2012 року), прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

До закритого (приватного) розміщення акцій пропонується 139 374 шт. (сто тридцять дев’ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) простих іменних акцій Товариства на суму 10 453 050,00 грн. (десять мільйонів чотириста п’ятдесят три тисячі п’ятдесят гривень 00 копійок). Форма існування простих іменних акцій, що розміщуються - бездокументарна. 
При розміщенні додаткового випуску акцій Товариства у кількості 139 374 шт. (сто тридцять дев’ять тисяч триста сімдесят чотири штуки) номінальною вартістю 75,00 грн. (сімдесят п’ять гривень 00 копійок) за одну акцію, статутний капітал Товариства збільшиться до 15 669 750,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 
Акції розміщуються за ціною 75,01 грн. (сімдесят п’ять гривень 01 копійка), що дорівнює ринковій вартості акції Товариства, визначеній оцінювачем майна Товариства ТОВ «Слав-Консалтинг» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 9212/09, виданий 25.12.2009 р. Фондом державного майна України, строк дії – до 25.12.2012 р.) та затвердженій Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради №06/07/2012-2 від 06 липня 2012 року).
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі Товариства акціонера, який володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій Товариства, а саме: Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація», яке володіє 63 543 шт. (шістдесят три тисячі п’ятсот сорок три штуки) простих іменних акцій Товариства, що складає 91,3552% статутного капіталу Товариства.
Співвідношення суми простих іменних акцій, на яку вони розміщуються, загальної суми простих іменних акцій Товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить 200,38%.
Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства здійснюватиметься серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів. Акціонерам Товариства надаються наступні права:
- участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів);
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
- реалізовувати інші права, встановлені Статутом Товариства та законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
Оплата за акції Товариства, що розміщуються, здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України – гривні, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства, визначений у протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.07.2012 року. Не грошові внески до статутного капіталу Товариства не вносяться.
Метою збільшення статутного капіталу Товариства є поповнення обігових коштів. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть використані для ведення господарської діяльності Товариства.
Орган, що прийняв рішення про розміщення акцій Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства, на яких зареєструвалося 4 акціонери, яким сукупно належить 63 561 шт. (шістдесят три тисячі п’ятсот шістдесят одна штука) простих іменних акцій Товариства, що складає 91,38% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Інформацією щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери Товариства, не володіємо.
Конвертація акцій Товариства умовами розміщення не передбачена.
Акціонери Товариства мають право придбати розміщуванні Товариством прості акції, в рамках використання належного їм переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості простих акцій Товариства у строк, визначений протоколом рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.07.2012 року.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку закритого (приватного) розміщення акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор  Радиш Олександр Ігорович