17.04

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)17.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I.                  Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ- АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт: серiя СН, номер 127347, виданий 27.06.1996 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0024%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 375 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН, номер 183291, виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" ( протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Васадзе Нiни Тарiелiвни (паспорт: серiя МЕ, номер 735697, виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Бей Наталiї Олександрiвни (паспорт: серiя СО, номер 172271, виданий 06.07.1999 р. Мiнський РУГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Iгоря Васильовича (паспорт: серiя КВ, номер 272478, виданий 07.10.1999 р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН, номер 183291, виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Наглядової ради Бей Наталiю Олександрiвну (паспорт: серiя СО, номер 172271, виданий 06.07.1999 р. Мiнським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента.Обрано Членом Наглядової ради Сенюту Iгоря Васильовича (паспорт: серiя КВ, номер 272478, виданий 07.10.1999 р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу майнових вiдносин, начальник департаменту майнових прав ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiї Олександрiвни (паспорт: серiя ВК, номер 617369, виданий 17.07.2009 р. Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУ МВС України в Донецькiй областi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Вертiйової Антонiни Дмитрiвни (паспорт: серiя СТ, номер 075838, виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича (паспорт: серiя АК, номер 218035, виданий 23.06.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Вертiйову Антонiну Дмитрiвну (паспорт: серiя СТ, номер 075838, виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член-Правлiння - головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол №17/04/2015-1 вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобанням складу Наглядової ради, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол вiд 17.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: Призначено Головою Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН, номер 183291, виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС в мiстi Києвi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 17.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 17.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: Призначено Головою Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича (паспорт: серiя АК, номер 218035, виданий 23.06.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури України, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                         Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           17 квітня 2015 року