02.08

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 02.08.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаття-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000, м. Ужгород, вул. Краснодонцiв,20

4. Міжміський код, телефон та факс

(0312) 66-08-94 66-08-45

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 29/07/2016-1 вiд 29 липня 2016 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
- звiльнено члена Дирекцiї – головного бухгалтера Товариства Подданової Тетяни Валерiївни (паспорт серiя ВО № 567824, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 25 грудня 1998 року) 29 липня 2016 року за угодою сторiн, п.1 ст.36 КЗпП України, на пiдставi поданої нею заяви. Строк протягом якого особа перебувала на посадi склав 5 мiсяцi 14 днiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 29/07/2016-1 вiд 29 липня 2016 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
- призначено в.о. Члена Дирекцiї – головного бухгалтера Тiльняк Вiкторiю Степанiвну, (паспорт серiя ВР № 280150, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 23 березня 2007 року) з 01 серпня 2016 року, на пiдставi поданої нею заяви, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Шпонтак Йосип Йосипович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.07.2016

(дата)