10.07

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 07.07.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000 м. Ужгород Олександра Блистіва,30

4. Міжміський код, телефон та факс

( 0312)-660845 ( 0312)-660845

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", протокол від 07.07.2017 №07/07/2017-1 припинено повноваження (звільнено) Генерального директора Товариства Шпонтака Йосипа Йосиповича "10" липня 2017 року за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) згідно поданої ним заяви.

Посадова особа Шпонтак Йосип Йосипович (паспорт: серія ВО номер 348751 виданий 27.11.1997 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області), яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 11 місяців 14 днів

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", протокол від 07.07.2017 №07/07/2017-1 обрано Сиволожського Дмитра Вячеславовича на посаду Генерального директора Товариства з "11" липня 2017 року за основним місцем роботи з посадовим окладом відповідно до штатного розпису з випробувальним терміном 3 (три) місяці, за контрактом, на підставі поданої ним заяви.

Посадова особа Сиволожський Дмитро Вячеславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приймальник дільниці приймання автомобілів в ремонт служби сервісу, комерційний директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0%

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Шпонтак Й.Й.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

10.07.2017

(дата)