07.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2013 року, на 09.04.2013 року о 13:00 годині за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

47 833

56 159

Основні засоби 

39 844

43 519

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

3 669

5 193

Сумарна дебіторська заборгованість 

1 852

5 678

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 442

1 141

Нерозподілений прибуток 

25 995

14 807

Власний капітал 

41 936

36 619

Статутний капітал 

15 670

5 217

Довгострокові зобов'язання 

-

525

Поточні зобов'язання 

5 739

18 971

Чистий прибуток (збиток) 

(5 137)

(1 642)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

79 838

69 556

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

84

95

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 12:00; закінчення реєстрації – 12:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 03.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 29, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Шпонтак Йосип Йосипович.    

        Контактна особа – Гординський Ростислав Карлович.

        Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                                                                    Шпонтак Й.Й.