04.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2016 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», ідентифікаційний код – 05495458 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2016 року, призначених на 05.04.2016 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

12.  Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

13.  Обрання членів Наглядової Ради.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

23 652

24 814

Основні засоби 

17 590

18 416

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

1 736

2 240

Сумарна дебіторська заборгованість 

1 522

622

Грошові кошти та їх еквіваленти 

412

82

Нерозподілений прибуток 

2 792

5 341

Власний капітал 

18 734

21 282

Статутний капітал 

15 670

15 670

Довгострокові зобов'язання 

410

0

Поточні зобов'язання 

4 508

3 449

Чистий прибуток (збиток) 

(2 549)

(15 401)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

208 930

208 930

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

37

49

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 30.03.2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 29, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Шпонтак Йосип Йосипович. Контактна особа – Левицький Андрій Олександрович.

Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45, 066-275-10-37.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 41  від  04.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                                                                                                                     Шпонтак Й.Й.