16.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»   (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.02.2012 року, на «20» березня 2012  року о 14 год. 00 хв. за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

46525

40969

Основні засоби  

33926

35058

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

5193

4082

Сумарна дебіторська заборгованість  

5678

1411

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1141

221

Нерозподілений прибуток 

5152

6794

Власний капітал 

26964

28819

Статутний капітал 

5217

5217

Довгострокові зобов'язання 

525

363

Поточні зобов'язання 

13539

11404

Чистий прибуток (збиток) 

-1642

-970

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

69556

69556

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

95

98

        Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення:

         початок реєстрації – 13 годин 00 хвилин;

         закінчення реєстрації – 13 годин 40 хвилин.

 

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів  -  14 березня 2012 р.

 

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

 

       Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 29, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «Закарпаття-Авто» Радиш Олександр Ігорович. 

 

Контактна особа – Гординський Ростислав Карлович

 

Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45

 

Генеральний директор ПАТ «Закарпаття-Авто»                                    О.І. Радиш