14.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 15.04.2014.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 05495458, місцезнаходження якого: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 15.04.2014 року о 13:00 годині за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

40 420

47 833

Основні засоби

36 647

39 844

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 941

3 669

Сумарна дебіторська заборгованість

529

1 852

Грошові кошти та їх еквіваленти

132

1 442

Нерозподілений прибуток (збиток)

20 739

25 995

Власний капітал

36 681

41 936

Статутний капітал

15 670

15 670

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3 739

5 739

Чистий прибуток (збиток)

(1 926)

(5 137)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

208 930

79 838

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

71

84

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 12:00; закінчення реєстрації – 12:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 09.04.2014 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 29, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Шпонтак Йосип Йосипович.    

        Контактна особа – Гординський Ростислав Карлович.

        Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                                                                    Шпонтак Й.Й.