02.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій. 30.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000 м. Ужгород вул. Олександра Блистіва,20

4. Міжміський код, телефон та факс

(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

 

II. Текст повідомлення

30.03.2018 р. емітентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збільшився.

До зміни розмір пакета становив 202917 шт. простих iменних акцiй, розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 97,122003%, розмір частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 99,950743%.

Після зміни розмір пакета становить 208930 шт. простих iменних акцiй, розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%, розмір частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 100%.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Сиволожський Дмитро Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)