29.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000 м. Ужгород, О. Блистіва,20

4. Міжміський код, телефон та факс

(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 26.12.2016;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" 26 грудня 2016 року (протокол б/н від 26 грудня 2016 року) прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 28.12.2016;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ КЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО".

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Шпонтак Й.Й.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

29.12.2016

(дата)